Veterinární klinika ABC

Sledujte nás na facebooku! www.facebook.com/veterinaabc

Novinka!

Modernizace našeho pracoviště – přešli jsme na digitalizaci RTG.
Výhody:
- přesnější diagnostika (ostřit, zvětšit, prohlédnout detail, udělat si negativ – pozitiv),
- rychlost (bez vyvolávání ručně nebo v automatu),
- větší bezpečnost (menší dávky RTG záření, není nutné opakovat snímek kvůli expozici),
- ekologie (nepoužívá se chemie, zatěžující životní prostředí).

Veterinární klinika ABC – vše, co potřebujete pro svého zvířecího kamaráda, najdete na jednom místě: veterinární kliniku, chovatelské potřeby, psí a kočičí salón. Naším cílem jsou zdraví psi, kočky a drobná zvířátka a jejich spokojení majitelé. Naše práce je naším posláním. Každý zvířecí pacient je pro nás důležitý, protože je součástí Vaší rodiny. Zastáváme individuální a lidský přístup.

Na Veterinární klinice ABC na ploše téměř 270 m2 je: prostorná čekárna, veterinární ordinace, operační sál, pracoviště zobrazovacích technik (RTG a ultrasonografické), oddělené hospitalizace pro kočky a psy, laboratoř, salón pro úpravu srsti psů a koček, obchod s chovatelskými potřebami, přednášková místnost, sklad léků, zásobovací místnost, lékařský pokoj.
Vybavení veterinární kliniky nás činí soběstačnými. Pro majitele a pacienty je to pohodlné, majitelé nemusejí na běžná vyšetření jezdit na vzdálená pracoviště nebo do nemocnic, odpadá tak i stres.  RTG snímek, ultrazvukové vyšetření břicha nebo srdce (echokardio), měření EKG, měření hladiny cukru v krvi, vyšetření moči, odběry a vyšetření krve, operaci, hospitalizaci, infúzní terapii – to vše uděláme u nás ihned.
Vybavení: diagnostický ultrazvuk značky MyLab 30 (vynikající moderní skvělé přesně a podrobně zobrazující sono), rentgen (RTG) značky Soyee, automat na vyvolávání RTG snímků značky Kodak, laboratorní vybavení (mikroskop, centrifuga, speciální barvení vzorků), parní sterilizátor ke sterilizaci operačních nástrojů, glukometr, zubní ultrazvuk značky Amdent, EKG, čtečka ISO čipů, elektronická váha značky Soehnle (od 50 g do 130 kg), váha pro malé pacienty do 5kg, hospitalizační zařízení k dennímu pobytu pacientů na klinice, operační svítidla značky Vetela, infuzní stojany, strojky značky Oster ke kvalitnímu holení a úpravě srsti, refraktometr, fotoaparát k fotodokumentaci, nezbytné počítače, tiskárny, skener, kopírka, sady nástrojů k operačním i ambulatním zákrokům …

Poskytované služby, slevy, akce

GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Veterinární klinika MVDr. Kateřina Tandlerová /Veterinární klinika ABC, IČ 63361523 (dále jen „klinika“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr. Kateřina Tandlerová, sídlem Veterinární klinika ABC, Hartigova 1964/210, 130 00 Praha 3, IČ 63361523. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu veterinarni@centrum.cz.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární klinice jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:
(i)
potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.
(ii)
zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;
(iii)
zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;
(iv)
zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.
Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

AKCE, SLEVY

Registrovaní klienti mají stálou slevu 5% na chovatelské potřeby a krmení.

Slevy se nevztahují na věci označené písmenem „K“, na věci za internetové ceny, slevy nelze kumulovat, slevu není možné nárokovat.

Prevence, diagnostika a terapie

– Veterinární prevence je velice důležitá, předcházet problémům je snazší než je potom léčit.

očkování (dříve jsme Vám posílali pozvánky, nyní to program neumožňuje, hlídejte si, prosím, očkování, sami)

přípravky proti vnitřním i vnějším parazitům – zvolíme podle věku, zdravotního stavu a životního stylu

čipování, vystavení Europasů pro cesty do zahraničí

výživové poradenství pro všechny oblasti života

preventivní programy pro dostihové chrty

péče o juniory mezi 9. a 12. měsícem života

senior test: preventivní program pro zvířata  starší 7 let  – vyšetříme celkově pacienta, krev, moč, srdce – EKG, sono břicha

– Diagnostika a terapie

Nemocné pečlivě vyšetříme. Máme dlouholeté zkušenosti, znalosti, přístrojové vybavení, můžeme tak stanovit diagnózu,  vysvětlit Vám nemoc, průběh a cenu léčby.

vyšetření:

důkladné klinické vyšetření, RTG, sono (ultrasonograf, ultrazvuk), interna, dermatologie, urologie, neurologie, RTG DKK, DKL, zubní péče, denní hospitalizace, infúze, endokrinologie (hormony), odběry a vyšetření krve hematologické, biochemické, vyšetření moči a trusu, vyšetření kůže, konzultace poruch chování, vyšetření srdce

prováděné zákroky u psů, koček, drobných savců:

kastrace fen, koček, psů, kocourů, králíků, operace mléčné žlázy, žaludku, střev, močové trubice, močového měchýře, očních víček, amputace prstů a končetin např. u onkologických obtíží, onkologické operace, plasticko-chirurgické operace na kůži, operace šlach, operace kolen (luxace patelly), operace a ošetření pokousaných, popálených a jinak poraněných zvířat, pupeční a tříselné kýly, úrazy, autoúrazy, pády koček z okna, gynekologie, porody, péče o štěňata, řešení nežádoucího nakrytí …

Pojištěným pacientům vystavíme zprávu pro pojišťovnu, která proplatí velkou část nákladů. Doporučujeme: pojistěte si svého mazlíčka u některé z pojišťoven, na úhradu nákladů za veterinární ošetření při nemocech nebo úrazech. Vyplatí se to.

Chovatelské potřeby

Široký sortiment kvalitních a prověřených krmiv, krásných hraček, obojků, vodítek, kšírů, oblečků, pelíšků, vitamínů, pamlsků a náhubků. U nás si vybere každý.

Registrovaní klienti mají 5% slevu při běžném nákupu, při očkování je sleva 10%.

Krmivo Calibra je pro klienty zvýhodněno stálou slevou 10%.

Slevy nejsou na internetové ceny, na zboží označeno „K“, slevy nelze kumulovat, nárokovat. Slevy neposkytujeme klientům se špatnou platební morálkou.

Odborně Vám poradíme, co pořídit štěňátku, které jste si zrovna přinesli domů – jaké krmení, hračky, pelíšek, obojek, vodítko, obleček. 

sortiment:

Skladem jsou krmiv značek Hill´s Science Plan, Pro Plan, Calibra, N&D, Vet – Life, Chudley´s. Jinou značku Vám objednáme do druhého dne. Pamlsky Calibra Joy a Brit. Léčebné diety značek Hill’s Science Plan, Purina VD, Eukanuba VD, Royal Canin VD pro psy i pro kočky. Diety nejsou volně prodejné, jsou k dispozici pouze na základě našeho vyšetření a diagnózy, případně na recept, či po předložení zprávy od jiného veterinárního lékaře. Na diety se slevy nevztahují.

Mléko a láhve pro štěňata a koťata, krmení pro osiřelá mláďata. Vitamíny, kloubní výživa: Caniviton Forte prášek i tablety, Giom, Canvit, Alavis, Aptus, Dermanorm.

Kartáče, kleště na drápky, šampony, kondicionéry, hřebeny, kleště na klíšťata, péče o zuby jako jsou kartáčky, pasty a gely značek Plaque Off, Orozyme gel, C.E.T., Tropiclean.

Pelíšky, matrace, deky, kukaně.

Oblečky, mikiny a pláštěnky značek Man-mat, DG Doggear, Trixie, Ezzygod, Orleáns, Karlie.

Vodítka, prodlužovací vodítka, obojky, postroje od značek Reddingo, Flexi, kožené ručně šité obojky DG DogGear, saténové martingale obojky.

Pouzdra na sáčky, pamlskovníky, misky, cestovní misky, házedla, míčky, uzlíky, mávátka, pískací hračky, plyšové hračky, hračky do vody – plovací, interaktivní balón, kryty autosedaček, síť do auta, tašky a přepravky pro zvířata, lahve na vodu, kočičí WC, kočkolit.

exkluzivně: Vybavení pro dostihové chrty od DG DogGear – obojky, postroje, oblečky, závodní dresy, zahřívací dečky, bundy, náhubky.

Psí salón

Každý domácí mazlíček vyžaduje péči o srst. S těmi náročnějšími Vám pomůžeme.

Nabízíme: koupání, stříhání, trimování, stříhání drápků, čištění žlázek.

Stříhání: U nás stříháme s radostí a pejsky nestresujeme. Pokud je pejsek neklidný nebo nesnese ošetření některých partií, necháme další postup na dohodě s majitelem. Dohodneme s Vámi, jakou máte představu o vzhledu Vašeho pejska, tak, abyste byli spokojeni.

Trimování psů je službou, kterou nedělají všechny salóny. Provádí se u drsnosrstých plemen a plemen, kde kvalita srsti závisí právě na této specifické úpravě. Jde o vytrhávání staré srsti a zvlněné krycí srsti. Úprava se provádí pomocí trimovacích nožů a je časově mnohem náročnější než stříhání.

Koupání psů lze využít jako samostatnou službu bez nutnosti dalších úprav. Pejska vysušíme, vyfénujeme a provedeme vyčesání k prokrvení pokožky.

Agresivní či nezvladatelné psy stříháme jen za asistence majitele, s příplatkem až 100% anebo v anestézii pod dohledem veterinárního lékaře. Stříháme i kočky.

Tým profesionálů

MVDr. Kateřina Tandlerová
MVDr. Kateřina TandlerováVeterinární lékařka
Vvedoucí veterinární lékařka, majitelka veterinární praxe. Člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ, člen WSAVA) a Komory veterinárních lékařů ČR (reg.č. KVL 4417).Člen Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen, člen výboru klubu – Referent pro dostihy.

 

Sestricka
Bc. Iva SimkováVeterinární sestra

Je absolventkou Střední veterinární školy v Českých Budějovicích. Vystudovala Českou Zemědělskou Univerzitu v Praze, bakalářský obor speciální chovy se zaměřením na kynologii. Nyní je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Studentka VFU
Kateřina VrbováStudentka VFU

Studentka VFU - brigada praxe.

Studentka VFU
Marie KotasováStudentka VFU

Studentka VFU - brigada praxe.